دوره 20، شماره 3 - ( 1395 )                   جلد 20 شماره 3 صفحات 155-131 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaei Moghaddam M H, Hatefi Ardekani, Graduated M. Assessment of energy supply for photovoltaic systems based on solar energy analyst function (area: highway Zanjan – Tabriz). MJSP 2016; 20 (3) :131-155
URL: http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-10474-fa.html
رضائی مقدم محمد حسین، هاتفی اردکانی، مهدی. ارزیابی تامین انرژی برای سیستم‌های فتوولتائیک بر مبنای تابع تحلیل‌گر انرژی خورشیدی (منطقه موردی: بزرگراه زنجان – تبریز). برنامه‌ریزی و آمایش فضا. 1395; 20 (3) :131-155

URL: http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-10474-fa.html


1- ، استاد ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز.
2- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد RS & GIS ، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز
چکیده:   (7586 مشاهده)
نیازبشربهانرژیبهطورمداومدرحالافزایش،ومنابعانرژیفسیلیدرحالکاهشاست.استفادهبی­رویهازسوخت­هایفسیلیباآلودگیمحیطزیست،حیاترابررویزمینتهدیدمی­کنند. امروزهیکیازراه­کارهابرایحلبحرانانرژیعلاوهبراصلاحمصرف،استفادهازانرژی­هایتجدیدپذیرمی­باشد. انرژیخورشیدییکیازانرژی­هایتجدیدپذیراست. دراینمطالعهاستفادهازGISدرارزیابیانرژیخورشیدیبرایتامینسیستم­هایروشناییبزرگراهزنجان - تبریزتوسطتابعتحلیلگرخورشیدی (SolarAnalyst) پرداختهشدهاست. دراینمقالهازداده­هایماهوارهایDEMASTERمنطقهموردمطالعهدرمحیطنرم­افزارArcGISجهتمحاسبهتابشخورشیدیرسیدهبهسطحزمینبرایششماه(میتااکتبر) استفادهشد. نتایجحاصلازاینتحقیقنشاندادکهمنطقهموردمطالعهباتوجهبهتنوعتوپوگرافیازتابشمتنوعیبرخورداربودهوامکاناستفادهازسیستم­هایخورشیدیفتوولتائیکبرایتامینروشناییبزرگراهزنجان - تبریزراتاییدمی­کند. ودربحثتعیینمهم­ترینعاملمؤثربرتابشدریافتیدرسطح،تابعSolarAnalyst بیش­ترینهمبستگیراباعاملارتفاعوکم­ترینهمبستگیراباعاملجهتشیبدارد.  
متن کامل [PDF 359 kb]   (2152 دریافت)    

دریافت: 1394/8/7 | پذیرش: 1394/11/17 | انتشار: 1395/9/1

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.