فهرست داوران

1402
1 - دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر اکبر کیانی - دانشگاه زابل
3 - سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
4 - دکتر یوسف قویدل - تربیت مدرس
5 - دکتر روح اله اوجی
6 - دکتر مرتضی عزتی - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
8 - صفر قائدرحمتی
9 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
10 - دکتر محمدحسین ناصرزاده - دانشگاه خوارزمی
11 - دکتر فیروز مجرد - دانشگاه رازی
12 - دکتر سیاوش شایان - دانشگاه تربیت مدرس
13 - آقای طاها ربانی - تربیت مدرس
14 - خانم پروانه پرچکانی
15 - دکتر حسن اسماعیل زاده - پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی
16 - دکتر زهرا نادعلی پور - دانشگاه علم و فرهنگ
17 - آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
18 - دکتر محمد تقی حیدری
19 - دکتر بهرام ایمانی - محقق اردبیلی
20 - افشین دانه کار
21 - منیژه قهرودی تالی
22 - خانم صدیقه لطفی - دانشگاه مازندران
23 - آقای شهریور روستایی - تبریز
24 - دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
25 - دکتر تکتم حنائی - دانشگاه آزاد مشهد
26 - دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
27 - دکتر ذبیح الله ترابی
28 - آقای فیروز جعفری - دانشگاه تبریز
29 - آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
30 - آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
31 - دکتر Rouhollah Asadi - دانشگاه فردوسی مشهد
32 - دکتر اصغر تیموری - دانشگاه شهید بهشتی
33 - آقای کیان شاکرمی - دانشگاه فردوسی
34 - آقای محسن پورخسروانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
35 - آقای حسین ربیعی - دانشگاه خوارزمی
36 - آقای عطاالله عبدی - دانشگاه خوارزمی
37 - آقای یونس غلامی - دانشگاه کاشان
38 - آقای ابوذر وفایی - دانشگاه کاشان
1401
1 - دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
2 - زهرا احمدی پور
3 - دکتر علی شمس الدینی
4 - سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
5 - دکتر نادر زالی
6 - دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
7 - دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر اصغر عابدینی - دانشگاه ارومیه
9 - صفر قائدرحمتی
10 - محمد شریفی کیا
11 - دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
12 - دکتر محسن جان پرور - دانشگاه فردوسی مشهد
13 - دکتر حسن اسماعیل زاده - پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی
14 - دکتر زهرا نادعلی پور - دانشگاه علم و فرهنگ
15 - آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
16 - دکتر محمد تقی حیدری
17 - دکتر امین فرجی - دانشگاه تهران
18 - دکتر بهرام ایمانی - محقق اردبیلی
19 - دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
20 - دکتر اکبر پور فرج - علامه طباطبائی
21 - محمد اخباری
22 - کمال امیدوار
23 - دکتر علیرضا قرhگوزلو - دانشگاه شهید بهشتی
24 - دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
25 - آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
26 - دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
27 - دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
28 - دکتر ذبیح الله ترابی
29 - آقای محمدحسن یزدانی - دانشگاه محقق اردبیلی
30 - آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
31 - آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
32 - دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز
33 - دکتر Rouhollah Asadi - دانشگاه فردوسی مشهد
34 - دکتر طاهره صادقلو
35 - دکتر اصغر تیموری - دانشگاه شهید بهشتی
36 - آقای بابک میر باقری - دانشگاه شهید بهشتی تهران
37 - آقای کیان شاکرمی - دانشگاه فردوسی
38 - آقای محسن پورخسروانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
1400
1 - دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
2 - آقای مهدی پورطاهری - تربیت مدرس
3 - منوچهر فرج زاده اصل
4 - پروفسور کرامت اله زیاری - دانشگاه تهران
5 - سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
6 - دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
7 - صفر قائدرحمتی
8 - دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
9 - دکتر محمدرضا شهبازبگیان
10 - دکتر حسن محمودزاده
11 - آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
12 - دکتر محمد تقی حیدری
13 - مرتضی قورچی
14 - محسن احدنژاد روشتی
15 - دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
16 - خانم صدیقه لطفی - دانشگاه مازندران
17 - فرهاد عزیزپور
18 - دکتر جمشید عینالی
19 - دکتر حسن لشکری - دانشگاه شهید بهشتی
20 - دکتر فرح حبیب - واحدعلوم وتحقیقات
21 - دکتر مهدی ثقفی - دانشگاه پیام نور
22 - کمال امیدوار
23 - دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
24 - آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
25 - دکتر تکتم حنائی - دانشگاه آزاد مشهد
26 - دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
27 - خانم الهام لشکری
28 - آقای فیروز جعفری - دانشگاه تبریز
29 - آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
30 - آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
31 - دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز