فهرست داوران

1403
1 - دکتر مجتبی یمانی - دانشگاه تهران
2 - دکتر ملیحه باباخانی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
3 - دکتر سعدی محمدی - دانشیار جغرافیا و برنامه ریری روستایی،دانشگاه پیام نور
4 - محمد شریفی کیا
5 - دکتر علی گلی - دانشگاه شیراز
6 - دکتر رضا خوش رفتار - دانشگاه زنجان
7 - دکتر تکتم حنائی - دانشگاه آزاد مشهد
8 - دکتر ذبیح الله ترابی
9 - آقای کیان شاکرمی - دانشگاه فردوسی
10 - دکتر حمید جلالیان - خوارزمی
1402
1 - دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر اکبر کیانی - دانشگاه زابل
3 - دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
4 - سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
5 - دکتر یوسف قویدل - تربیت مدرس
6 - دکتر روح اله اوجی
7 - دکتر اصغر عابدینی - دانشگاه ارومیه
8 - آقای سیدعلی علوی - تربیت مدرس
9 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
10 - دکتر محمدحسین ناصرزاده - دانشگاه خوارزمی
11 - دکتر فیروز مجرد - دانشگاه رازی
12 - دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
13 - آقای طاها ربانی - تربیت مدرس
14 - دکتر علی احمدی - دانشگاه امام صادق علیه السلام
15 - خانم پروانه پرچکانی
16 - دکتر حسن اسماعیل زاده - پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی
17 - دکتر زهرا نادعلی پور - دانشگاه علم و فرهنگ
18 - دکتر محمد تقی حیدری
19 - دکتر بهرام ایمانی - محقق اردبیلی
20 - افشین دانه کار
21 - منیژه قهرودی تالی
22 - خانم صدیقه لطفی - دانشگاه مازندران
23 - آقای شهریور روستایی - تبریز
24 - کمال امیدوار
25 - دکتر علیرضا قرhگوزلو - دانشگاه شهید بهشتی
26 - دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
27 - دکتر تکتم حنائی - دانشگاه آزاد مشهد
28 - دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
29 - دکتر ذبیح الله ترابی
30 - آقای فیروز جعفری - دانشگاه تبریز
31 - آقای محمدحسن یزدانی - دانشگاه محقق اردبیلی
32 - آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
33 - آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
34 - دکتر راحله صنیعی
35 - دکتر Rouhollah Asadi - دانشگاه فردوسی مشهد
36 - دکتر اصغر تیموری - دانشگاه شهید بهشتی
37 - دکتر خلیل ولیزاده کامران
38 - آقای کیان شاکرمی - دانشگاه فردوسی
39 - آقای محسن پورخسروانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
40 - دکتر حسین ربیعی - دانشگاه خوارزمی
41 - آقای عطاالله عبدی - دانشگاه خوارزمی
42 - آقای یونس غلامی - دانشگاه کاشان
43 - آقای ابوذر وفایی - دانشگاه کاشان
1401
1 - دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
2 - زهرا احمدی پور
3 - دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
4 - دکتر علی شمس الدینی
5 - سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
6 - دکتر نادر زالی
7 - دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
8 - دکتر اصغر عابدینی - دانشگاه ارومیه
9 - محمد شریفی کیا
10 - دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
11 - دکتر محسن جان پرور - دانشگاه فردوسی مشهد
12 - دکتر حسن اسماعیل زاده - پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی
13 - دکتر زهرا نادعلی پور - دانشگاه علم و فرهنگ
14 - دکتر محمد تقی حیدری
15 - دکتر امین فرجی - دانشگاه تهران
16 - دکتر بهرام ایمانی - محقق اردبیلی
17 - محمد اخباری
18 - کمال امیدوار
19 - دکتر علیرضا قرhگوزلو - دانشگاه شهید بهشتی
20 - دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
21 - آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
22 - دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
23 - دکتر ذبیح الله ترابی
24 - آقای محمدحسن یزدانی - دانشگاه محقق اردبیلی
25 - آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
26 - آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
27 - دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز
28 - دکتر راحله صنیعی
29 - دکتر Rouhollah Asadi - دانشگاه فردوسی مشهد
30 - دکتر طاهره صادقلو
31 - دکتر اصغر تیموری - دانشگاه شهید بهشتی
32 - آقای بابک میر باقری - دانشگاه شهید بهشتی تهران
33 - آقای کیان شاکرمی - دانشگاه فردوسی
34 - آقای محسن پورخسروانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان