فهرست داوران

1401
دکتر حسن ایزدی - دانشگاه شیراز
دکتر فرهاد حسینعلی - دانشگاه شهید رجایی
دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
مراد کاویانی راد
دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
دکتر علی شمس الدینی
سیدمهدی موسی کاظمی
دکتر نادر زالی
دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر اصغر عابدینی - دانشگاه ارومیه
دکتر محسن آقایاری هیر - دانشگاه تبریز
صفر قائدرحمتی
محمد شریفی کیا
دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
دکتر حسن حکمت نیا
دکتر حسن اسماعیل زاده
دکتر زهرا نادعلی پور - دانشگاه علم و فرهنگ
وکیل حیدری ساربان
آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی حیدری
دکتر میرنجف موسوی
دکتر طاهره صادقلو - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر امین فرجی - دانشگاه تهران
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
دکتر اکبر پور فرج - علامه طباطبائی
کمال امیدوار
دکتر علیرضا قرhگوزلو - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
دکتر ذبیح الله ترابی
آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز
آقای بهمن صحنه - دانشگاه گرگان
دکتر راحله صنیعی
دکتر Rouhollah Asadi - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر اصغر تیموری - دانشگاه شهید بهشتی
آقای بابک میر باقری - دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر محمود ضیایی ahmoodziae
1400
دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
آقای مهدی پورطاهری - تربیت مدرس
منوچهر فرج زاده اصل
پروفسور کرامت اله زیاری - دانشگاه تهران
دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
سیدمهدی موسی کاظمی
دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای سید علی بدری - دانشگاه تهران
صفر قائدرحمتی
دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا شهبازبگیان
دکتر حسن محمودزاده
آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی حیدری
دکتر میرنجف موسوی
دکتر طاهره صادقلو - دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی قورچی
محسن احدنژاد روشتی
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
خانم صدیقه لطفی - دانشگاه مازندران
فرهاد عزیزپور
دکتر جمشید عینالی
دکتر حسن لشکری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرح حبیب - واحدعلوم وتحقیقات
دکتر مهدی ثقفی - دانشگاه پیام نور
کمال امیدوار
دکتر محمد حسین سرایی - دانشگاه یزد
دکتر شهرام روستایی
دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
آقای سیدعباس رجایی
دکتر تکتم حنائی - دانشگاه آزاد مشهد
دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
خانم الهام لشکری
آقای فیروز جعفری - دانشگاه تبریز
آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز
1399
دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
آقای مهدی پورطاهری - تربیت مدرس
منوچهر فرج زاده اصل
دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
دکتر علی شمس الدینی
دکتر یوسف قویدل - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا رضایی* - yazd
دکتر افسانه پورجم
دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای سید علی بدری - دانشگاه تهران
صفر قائدرحمتی
محمد شریفی کیا
دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا شهبازبگیان
دکتر زهرا نادعلی پور - دانشگاه علم و فرهنگ
وکیل حیدری ساربان
آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
دکتر طاهره صادقلو - دانشگاه فردوسی مشهد
حسین مختاری
دکتر کرامت الله زیاری
دکتر مظفر صرافی
هاشم داداش پور
حسین حاتمی نژاد
دکتر محمد حسین سرایی - دانشگاه یزد
آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
آقای سیدعباس رجایی