راهنمای منبع نویسی

شیوة ارجاع در مقاله باید به سبک APA   باشد
منابع مورد استناد در متن با ذکر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود: (گنجی، ۱۳۸۶۲۲).


رفرنس نویسی در خارج از متن (قسمت منابع)
منبع دهی از مجلات و نشریات:
مشابه موارد ذیل

بیاتی، م. (1389). نقش تغییرات ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌ها در طول دامنه‌ها در فرسایش‌پذیر شدن خاک‌های کوهستان‌ها (با تأکید برفرسایش خندقی): دامنه‌های شمال غربی سبلان (از اهر تا مشکین‌شهر). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 14(65)، 33-56.

بختیاری،م.، پناهی، م.، کرمی، م.، قدوسی، ج.، مشایخی، ز.، و پورزادی، م. (1388). ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل‌های منطقۀ سبزکوه. جنگل ایران، 1(1)، 69-81.

منبع دهی از پایان نامه:
مشابه مورد ذیل

عرفانی‌نسب، ص. (1401). عوامل مؤثر در فرسایش خاک و شکل‌گیری گردوغبار در دشت سیستان، و ارائۀ راهبردهای مناسب (مطالعۀ موردی: تالاب هامون). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

منبع دهی از از مقالات : مجموعه مقالات همایش ها
مشابه مورد ذیل

اشرفی‌زاده، ح. (1395). اثرات زیست‌محیطی خشک شدن دریاچۀ هامون بر منطقۀ سیستان. کنفرانس سالانۀ علمی ـ تخصصی ‌عمران، معماری، شهرسازیو علوم ‌جغرافیایی در ایران ‌باستان ‌و معاصر. تهران

منبع دهی از کتاب:
مشابه مورد ذیل

احمدي، ح. (1385). ژئومورفولوژي كاربردي. ج 2. بيابان ـ  فرسايش بادي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

منبع دهی از گزارشات منتشر شده توسط سازمانها:
مشابه مورد ذیل

سازمان حفاظت محیط‌ زیست با همکاری ادارۀ کل محیط‌ زیست استان سیستان و بلوچستان (1395). برنامۀ جامع مدیریت تالاب بین‌المللی هامون.