راهنمای منبع نویسی

شیوة ارجاع در مقاله باید به سبک APA و یا شیکاگو باشد

منابع مورد استناد در متن با ذکر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود: (گنجی، ۱۳۸۶: ۲۲).