برنامه‌ریزی و آمایش فضا، جلد ۲۱، شماره ۳، صفحات ۱۸۹-۲۲۰

عنوان فارسی آینده‌نگاری توسعه منطقه‌ای با رویکرد تلفیقی سناریونویسی و مدل تحلیلی SWOT مطالعه موردی: استان گیلان
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به بحث در خصوص توسعه استان گیلان در افق 1404، با رویکرد سناریونویسی می­پردازد. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر و افقی که برای برنامه­ریزی در نظر گرفته شده است، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده­پژوهی است و از تکنیک­هایی مانند روش دلفی، تحلیل اثرات متقاطع، نرم­افزار سناریو ویزارد و مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته­ها بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که 16 عامل کلیدی در توسعه منطقه­ای استان گیلان نقش دارد که 48 وضعیت محتمل در آینده برای آن‌ها در نظر گرفته شد و به‌صورت ماتریس اثرات متقاطع 48×48 طراحی گردید؛ سپس با اخذ نظرات کارشناسان و براساس تحلیل­های نرم­افزار سناریو ویزارد، 17 سناریو باورکردنی و 5 سناریو قوی استخراج گردید. براساس تحلیل­های انجام‌شده بروی سناریوهای قوی، سه سناریو اول شرایط مطلوب و دو سناریو آخر شرایط بحرانی را برای آینده استان نشان می‌دهد. درواقع سناریوی سوم با 5/87 درصد مطلوبیت، در رتبه اول و سناریو پنجم با 16 فرض بحرانی (100 درصد) در رتبه آخر قرار گرفته است. درنهایت براساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ارائه‌شده برای هریک از سناریوهای قوی و با بهره­گیری از نتایج مدل تحلیلی SWOT، به ارائه راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان جهت تحقق سناریوهای مطلوب توسعه استان مبادرت ورزیده شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آینده‌پژوهی،توسعه منطقه‌ای،سناریونویسی،سناریو ویزارد،گیلان

عنوان انگلیسی Regional Development Foresight with Emphasis on Combined Scenario Making and SWOT Analytical Model Approach
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نادر زالی | نادر زالی
رشت- دانشگاه گیلان- دانشکده معماری و هنر- گروه شهرسازی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)

آناهید پورسهراب | آناهید پورسهراب
دانشگاه گیلان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)


نشانی اینترنتی http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-21-14489-1&slc_lang=fa&sid=21
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات