راهنمای نویسندگان

 راهنمای تدوین مقاله درمجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا

مقاله‌های این مجله فقط از طریق سامانه مجلات دانشگاه تربیت مدرس به آدرسhttp://hsmsp.ir دریافت می‌شود. مقالاتی در الویت پذیرش قرار می گیرند که حداقل سه رفرنس از مقالات این مجله داشته باشند. از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به‌موقع مقاله، به نکات زیر توجه فرمایند:

۱- مجله برنامه‌ریزی و­آمایش فضا به‌دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با برنامه ریزی و آمایش مشتمل بر موارد زیر پذیرای مقالات است:

۱- برنامه‌ریزی زیست‌محیطی و توسعة پایدار

۹- آمایش مدیریت فضا

 ۲- برنامه ریزی کالبدی

 ۱۰- آمایش سیاسی فضا

 ۳- برنامه‌ریزی و آمایش گردشگری

 ۱۱- آمایش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

 ۴- برنامه ریزی منطقه ای

 ۱۲- مکان یابی ها و کاربری ها

۵- برنامه‌ریزی شهری 

۱۳- ارزیابی برنامه ها 

۶- برنامه‌ریزی روستایی و عشایری

۱۴- فلسفه علم در برنامه ریزی و آمایش 

۷- برنامه ریزی مدیریت محیطی و مخاطرات ریسک

۱۵- ارزیابی روش شناسی های برنامه ریزی و آمایش

۸-برنامه ریزی محلی

۱۶- ارزیابی  مدلها، تکنیکها در برنامه ریزی  و آمایش

 ۱۷- ارزیابی فنون پردازش داده های مکانی در برنامه ریزی محیطی و آمایش

 

۲- مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی با رهیافت انتقادی باشد و به تولید علم و معرفت جدید و یا استفاده از نظریه و روش شناسی در ایران منجر شده باشد. مجله از مقاله‌های مستخرج از رسالة دکتری، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل، درصورتی که با رعایت اصول و معیارهای روش تحقیق علمی در حوزة مربوط همراه باشد و از نوآوری نظری یا روش‌شناسی و یافته هابرخوردار باشد، استقبال می‌کند. مجله از پذیرش مقاله‌های تکراری از جنبه موضوع و یا روش کاربرد در موقعیت‌های مختلف معذور است.

۳- مجله از مقاله‌های نظری که به نقد و فرا تحلیل عالمانة نظریه‌های علمی و گزاره‌ها و مدل‌های نظری موجود و نیز ابداع و یا ارائة مدل‌ها و نظریه‌های علمی جدید توسط صاحب‌نظران و استادان برجسته می‌پردازد، استقبال می‌کند.

۴- مقالة مروری (Review Article) با رهیافت انتقادی از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینة برنامه ریزی و آمایش، به‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع معتنابه و نو مستند تحقیق قرار گرفته و به مباحث جدید پرداخته و نویسنده نیز در بحث مورد نظر مشارکت داشته باشد.

۵- مسئولیت علمی مقاله بر عهدة نفر اول است. در مورد مقاله‌هایی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، باید با مسئولیت علمی و تکمیل فرم مربوطه و با امضای استاد راهنما به مجله ارسال شود و نام وی نیز به‌عنوان نفر اول ذکر شود؛ در غیر این صورت، در هیئت تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

۶- مجله از پذیرش مقالات ترجمه‌ای برای چاپ معذور است.

۷- مقاله نباید قبلاً در نشریة دیگری- اعم از داخلی یا خارجی- و یا مجموعه‌مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ شده و یا هم‌زمان برای نشریة دیگری ارسال شده باشد. ارسال تعهدنامة کتبی مطابق فرم مندرج در سایت مجله از سوی نویسنده به همراه مقاله ضروری است.

تبصره: مقالات ارائه‌شده در مجامع علمی مشروط به اینکه با تغییرات قابل توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل ارزیابی است.

۸- ساختار مقاله های کمی وترکیبی باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (۲۰۰- ۱۰۰ کلمه)، کلید واژه‌، مقدمه، بدنه اصلی (مباحث نظری، الگوی مفهومی )،روش تحقیق علمی ،یافته های تحقیق( تجزیه و تحلیل،مفایسه یافته های تحقیق با یافت های دیگران ،نتیجه‏ گیری) قدر دانی، فهرست منابع و مآخذ و ضمائم باشد.
۹- ساختار مقاله های کیفی باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (۲۰۰- ۱۰۰ کلمه)، کلید واژه‌، مقدمه، ،
روش تحقیق علمی ،یافته های تحقیق( تجزیه و تحلیل یافته های میدانی ،، یافته اسنادی ، مقایسه یافته های میدانی واسنادی ،نتیجه‏ گیری) قدر دانی، فهرست منابع و مآخذ و ضمائم باشد.

۱۰- در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسندة مسئول مقاله در صفحة مشخصات نویسندگان ضروری است.

۱۱- حجم مقاله- شامل متن، شکل‌ها، جدول‌ها، نقشه‌ها، منابع و چکیدة لاتین- با رعایت استانداردهای حروف‌چینی مجله، باید حداکثر هفده صفحه باشد.
۱۲- مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد

 ۱۳- حروف‌چینی مقاله باید درتحت برنامة ۲۰۰۷ یا ۲۰۱۰ Word، در فضای Windows Xp، (حداکثر ۵۵۰۰ کلمه، در ۱۷ صفحه ) با فاصله میان سطور سینگل و حاشیه­ها از بالا ۲، پایین ۲.۵ راست ۲.۵  و چپ ۲سانتی‌متر باشد. در تایپ مقالات، رعایت نیم‌فاصله ضروری است. لازم است در نگارش مقاله از قلم‌های زیر استفاده شود:

 متن فارسی بی لوتوس نازک ۱۲، متن لاتین تایمز ۱۱، عنوان مقاله بی نازنین سیاه ۱۵، مشخصات نویسنده/ نویسندگان بی نازنین سیاه ۱۲، چکیدة فارسی بی نازنین سیاه ۱۰، فهرست عناوین متن بی نازنین سیاه ۱۳، منابع بی نازنین ۱۲.

۱۴- ارسال مقاله فقط از طریق سامانه بوده و شامل موارد زیر است:

- یک فایل pdf حاوی کل مقاله بدون مشخصات نویسنده/ نویسندگان مقاله؛

- یک فایل word حاوی کل مقاله بدون مشخصات نویسنده/ نویسندگان مقاله؛

- یک فایل word حاوی نام نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسندة مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ مرتبة علمی و سازمان مربوطه به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسندة مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شمارة تلفن، شمارة دورنگار، پیام‌نگار (پست ‌الکترونیک) به فارسی و انگلیسی؛ نام مؤسسة حمایت‌کننده و یا تأمین‌کنندة مخارج مالی تحقیق (در صورت تمایل).به شرح بند ۹ این راهنما؛

- فایل‌های تکمیلی شامل: فرم تعهد‌نامه مبنی بر عدم چاپ مقاله در مجلة دیگر و عدم ارسال هم‌زمان برای مجلات دیگر، فرم تأییدیة مقاله برای مقالات مستخرج از پایان‌نامه یا رساله و فرم تأییدیة کار تحقیقاتی برای مقالات مستقل؛

۱۵- صفحات اول  و دوم مقاله به شرح ذیل تنظیم شود:

صفحة اول: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیدة فارسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه و حداقل ۱۰۰ کلمه)؛ ‌واژه‌های کلیدی فارسی (حداکثر ۵ واژه)

صفحه دوم: چکیده مبسوط انگلیسی (حداکثر ۹۵۰ الی ۱۰۰۰ کلمه ) با سرتیترهای:

                                                                                       Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords

۱۶- اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت‌های اختصاری به‌کاررفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند.

۱۷- شیوة ارجاع در مقاله باید به سبک APA و یا شیکاگو باشد و منابع مورد استناد در متن با ذکر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود: (گنجی، ۱۳۸۶: ۲۲).

۱۸- در تنظیم جدول‌ها و شکل‌ها(در متن مقاله) رعایت نکات زیر الزامی است ( نیازی به ارسال فایل جداگانه حاوی شکلها و جداول نمی باشد):

الف- اطلاعات جدول‌ها نباید به­ صورت شکل و یا نمودار در مقاله تکرار شود. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر شود. در صورت اخذ جدول‌ها و شکل­ها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر جدول‌ها و شکل‌ها الزامی است.

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشد، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر کرد.

ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به­صورت زیرنویس ارائه شود.

د- شکل‎ها شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به‌طور یکسان به‌عنوان شکل شماره‎گذاری می‎شوند. شکل‎ها باید به‌صورت رنگی یا سیاه و سفید تهیه شود و شماره و عنوان فارسی و انگلیسی ( درج توامان عنوان انگلیسی و فارسی وجاهت علمی ندارد) آن‌ها در پایین بیاید. عکس‎ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب و مطلوب (۳۰۰ تا ۵۰۰ dpi) در یکی از فرمت‌های gif pdf, jpg, png, tif, تهیه شده باشند.

۱۹- تا آنجا که امکان داردDOI منبع الکترونیک مورد استفاده در پایان مشخصات آن ذکر شود (doi:۱۰.۱۰۰۰/۱۸۲).

۲۰-شیوة نگارش مشخصات منابع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا باید به‌صورت نمونه‌های زیر باشد:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام، عنوان کتاب (ایتالیک شود)، مترجم، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، DOI مربوطه.

مجله: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام، عنوان مقاله (داخل گیومه نوشته شود)، نام مجله (ایتالیک شود)، شمارة مجله، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله، سال انتشار، DOI مربوطه. 

منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام، (سال انتشار یا دسترسی)، عنوان اثر، شناسه (آدرس) سایت/ پایگاه، DOIمربوطه.

تبصره۱: اگر صاحب اثر شخصیت حقوقی (سازمان، نهاد و...) باشد، به‌جای نام خانوادگی و نام­ نویسنده، عنوان شخصیت حقوقی ذکر شود.
تبصره۲: : منابع فارسی به انگلیسی هم ترجمه شود.
۲۱- 
برای تامین بخشی از هزینه مجله مبلغی به شرح ذیل ازنویسند/ نویسنگان مقالات دریافت خواهد :

  • مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) پس از پذیرش اولیه مقاله و اغاز فرایند داوری ( عدم پذیرش موجب عودت وجه نخواهد بود)
  • مبلغ سه میلیون ریال (۳۰۰ هزار تومان) پس از اخذ تایید دوران قبل از صدور پذیرش و چاپ ( عودت مقاله یا درخواست عدم چاپ موجب عودت وجه نخواهد بود)

پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز  انجام خواهد شد. تصویر فیش واریزی می بایست به ایمیل نشریه ارسال شود.
شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شناسه شبا:   ۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴IR
شناسه واریز: ۳۳۶۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۶۴۱۴۱۸۰۰۰۰۰۰۰

۲۲-به‌‌لحاظ حقوقی، مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله با رعایت امانت داری و اصول اخلاق علمی بر عهدة نویسنده/ نویسندگان است.

۲۳- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ داشته است و مقالات دریافتی عودت داده نمی‌شود.

۲۴- مقالات ارسال‌شده برای انجام اصلاحات، در صورت عدم دریافت پاسخ از سوی نویسنده در تاریخ معین‌شده (حداکثر یک ماه که در مواردی به درخواست نویسنده، افزایش خواهد یافت) و همچنین مقالات رد یا انصراف داده‌شده، پس از سه ماه، از مجموعة آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.